Mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), lai nodrošinātu Jums pēc iespējas labāku mājaslapas lietošanas pieredzi. Lai uzzinātu vairāk un pārlūkotu sīkdatnes, iepazīstieties ar mūsu "Sīkdatņu apstrādes nosacījumiem" sadaļā "Sīkdatņu politika".
Piekrītu visam

Šīs sīkdatnes ir būtiskas interneta mājas lapas darbībai, lai nodrošinātu Jums iespējas izmantot tās funkcionalitāti. Piemēram, lai nodrošinātu lapas ātru darbību un efektivitāti, lai Jums nodrošinātu iespēju ielogoties mūsu mājas lapā kā reģistrētam lietotājam, lai Jūsu izvēlētie produkti un ievadītie dati nepazūt, kad virzāties starp lapām mūsu mājas lapā sesijas laikā. Bez nepieciešamajām sīkdatnēm, noteikta mūsu mājas lapas funkcionalitāte var nestrādāt un mūsu mājas lapa var nedarboties tik ērti, cik vajadzētu. Šīs sīkdatnes neievāc nekādu informāciju mārketinga nolūkiem un neseko Jūsu aktivitātei mūsu mājas lapā vai pārējā internetā.

Nosaukums Pakalpojumu sniedzējs Nolūks Termiņš Veids
laravel_session virsi.lv Uztur pārlūka sesijas datus, lai nodrošinātu lapas pamatfunkcionalitāti viena apmeklējuma ietvaros. sesija http
xsrf-token virsi.lv Tiek izmantots lapas aizsardzībai pret ļaunprātīgiem vai viltotiem HTTP pieprasījumiem. sesija http
show_cookie_notice virsi.lv Glabā cookies (sīkdatņu) paziņojuma loga stāvokli aizvērts/atvērts. 5 gadi http
Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kuras iekārtā izvieto mājas lapas. Tās tiek plaši izamantotas, lai nodrošinātu mājas lapu pilnvērtīgu darbību, to efektivitāti, kā arī sniegtu informāciju mājas lapu turētājiem.

Virši privātuma politika

Virši lojalitātes privātuma paziņojumi

 

 

1. Privātuma paziņojuma mērķis un piemērošana

Šis privātuma paziņojums (turpmāk arī - Paziņojums) ir izstrādāts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk – Regula. 

1.2. Šī Paziņojuma mērķis ir sniegt informāciju personas datu subjektam - identificējamām fiziskām personām (turpmāk – Datu subjekts vai Jūs), par to, kā personas datu apstrādes pārzinis - AS “VIRŠI-A” (turpmāk – Pārzinis vai VIRŠI) vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā fizisko personu datus.  Paziņojuma mērķis ir aizsargāt Datu subjekta intereses un brīvības, vienlaicīgi nodrošinot, ka personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Datu subjektam pārredzamā veidā. 

1.3. Specifiskām personas datu apstrādēm, Pārzinis ir izstrādājis atsevišķus privātuma paziņojumus, par kuriem Pārzinis sniedz informāciju arī šajā Paziņojumā.  Ievērojot minēto - šis  Paziņojums ir uzskatāma par vispārējo privātuma paziņojumu, bet specifiskajām personas datu apstrādēm izstrādātie privātuma paziņojumi - par speciālajiem privātuma paziņojumiem. Pretrunu gadījumā speciālo privātuma paziņojumu noteikumi ir noteicošie. 

1.4. Šis paziņojums ir attiecināms uz fizisko personu personas datu apstrādi neatkarīgi no tā kādā formā un/vai vidē fiziskā persona sniedz personas datus (kontaktējoties klātienē, apmeklējot telpas, sazinoties mutiski, rakstiski, pa pastu, telefoniski, elektroniski vai citiem tehniskiem saziņas līdzekļiem, tostarp masu informācijas līdzekļiem un lietotāj programmā u.tml.), kā arī neatkarīgi no tā, kāds ir personas datu ieguves avots un kādās Pārziņa sistēmās dati tiek apstrādāti. 

 

2. Personas datu apstrādes pārzinis un kontaktinformācija:

2.1. Šajā Paziņojumā noteiktās personas datu apstrādes pārzinis ir AS “VIRŠI-A” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003242737), kuras kontaktinformācija saziņai ir šāda:

 • juridiskā adrese: Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV-5101, Latvija;
 • e-pasta adrese: birojs@virsi.lv
 • tālrunis 80 700 070.

2.2. Par visiem personas datu apstrādes un aizsardzības jautājumiem Jūs varat sazināties ar VIRŠU Datu aizsardzības speciālistu šādos veidos: 

 • e-pasta adrese: datuaizsardziba@virsi.lv;
 • pasta korespondences adrese:  Kalna iela 17, Aizkraukle, Aizkraukles pagasts, Aizkraukles novads, LV-5101, Latvija.

Vēstuli adresējiet: AS “VIRŠI-A” Datu aizsardzības speciālistam. 

2.3.  Personas datu apstrādes Pārzinis nosaka, kādiem nolūkiem un kādi personas dati tiek vākti, un kādā veidā tie tiek apstrādāti.
 

 3. Kā jūs tiksiet informēts par jūsu personas datu apstrādi?

3.1. Lai veicinātu pārskatāmu datu apstrādi, Pārzinis informē un izskaidro, kādi personas dati tiek apstrādāti, veicot Pārziņa saimniecisko darbību, un kā tie tiek izmantoti. Minētā informācija ir sniegta šajā Paziņojumā.
3.2. Apstrādājot personas datus mērķiem, kuri nav norādīti šajā Paziņojumā, kā arī, lai precizētu informāciju par datu apstrādes individuālajiem nosacījumiem, Pārzinis var informēt Jūs atsevišķi (piemēram, Pārzinim izvietojot paziņojumus e-pasta sūtījumos). Tāpat informāciju Jums var sniegt arī Pārziņa personāls, to izskaidrojot mutiski, vai lūdzot iepazīties ar noteiktos dokumentos norādītu informāciju.

 

4. Kādi ir piemērojamie tiesību akti?

4.1. Personas datu vākšana un apstrāde tiek veikta saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:
4.1.1. Eiropas Parlamenta un Padomes regula Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko tiek atcelta Direktīva 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)
4.1.2. Fizisko personu datu apstrādes likums;
4.1.3. citiem Pārzinim saistošiem normatīvajiem aktiem, kuri piemērojami attiecībā uz fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību, piemērām, likums “Par grāmatvedību” vai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums.

 

5. Kas ir personas dati?

5.1. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”). Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.

 

6. Kādi ir personas datu apstrādes mērķi (nolūki)?

Pārzinis, veicot savu komercdarbību ir noteicis, ka tam ir šādi personas datu apstrādes mērķi (nolūki): 

6.1 Personas datu apstrāde Pārziņa saimnieciskās darbības nodrošināšanai, līgumu noslēgšanai un līgumsaistību izpildei un Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanai.

6.1.1. Kādus personas datus Pārzinis apstrādā? 

Personas datu kategorijas, kuras Pārzinis apstrādā, ir atkarīgas no konkrētās situācijas, kādā personas datu apstrāde tiek veikta, t.i.,  Pārziņa veiktajām saimnieciskajām darbībām, normatīvo aktu prasībām un Pārziņa leģitīmās intereses konkrētajā situācijā. 
Piemēram, Datu subjektam izsakot (pa tālruni, e-pastā, tīmekļa vietnē www.virsi.lv utt.) vēlmi noslēgt līgumu (piemēram, degvielas karšu līgumu) vai uzdodot jautājumu par līgumu, kurš jau ir noslēgts starp Pusēm. Šādā gadījumā Pārzinim ir pienākums apstrādāt informāciju, kas apliecina Jūsu identitāti (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, piegādes adrese, pieejamā degvielas kvota, kontaktinformācija saziņai, pārstāvētais uzņēmums, ja tāds ir, utt.).

Pēc līguma noslēgšanas tiek apstrādāti Jūsu personas dati atbilstoši starp pusēm noslēgtajam līgumam, kā arī no šī līguma izrietošā maksājuma informācija (ja pakalpojums tiek sniegts par maksu) tai skaitā, bankas konts, informācija par kredītiestādi, veiktie maksājumi, saņemtie pirkumi/preces, informācija par saņemtajām degvielas kartēm, piešķirto un iztērēto kredītlimitu, Jūsu norādītā informācija uz degvielas kartes, rēķinu saņemšanas e-pasts, klienta numurs.

Lai varētu sekot līdzi līguma saistību izpildei,  Jums ir iespēja pievienoties VIRŠI Info sistēmai, kura ir pieejama tīmekļa vietnē www.virsi.lv, norādot savus personas datus  kā kontaktpersonai  (piemēram, vārdu, uzvārdu, tālruni un/vai e-pastu).

6.1.2. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Datu apstrāde tiek veikta ar mērķi nodrošināt Pārziņa saimniecisko darbību, tai skaitā, lai noslēgtu un izpildītu līgumu, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1. punkta b) apakšpunktu, tas ir, apstrāde ir vajadzīga līguma, kur līgumslēdzējpuse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.
Gadījumos, kad starp pusēm ir nodibinātas līgumiskās attiecības, Pārzinis, saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”, var piemērot Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktu - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu. 
Visos gadījumos Pārzinis piemēro Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu - apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai (izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns). 
Pārzinis piemēro Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu arī,  lai nodrošinātos ar pierādījumiem, kas apliecina komunikācijas apstākļus gan pirms līguma slēgšanas, gan līgumsaistību izpildes laikā. Piemēram, lai organizētu Pārziņa saimniecisko darbību un ar Jums noslēgtā līguma izpildi, sazinoties ar Jums un/vai valsts un/vai pašvaldību iestādēm, izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par pakalpojumu sniegšanas/preces kvalitāti, veiktu pēckontroli, lai uzlabotu pakalpojumu sniegšanu, kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem sūdzību, pretenziju un tiesvedību gadījumā.

6.1.3. Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?

Sniedzot pakalpojumus Pārzinis ievēro speciālos normatīvos aktus, kuri nosaka tā pienākumu saglabāt atsevišķus datus. Piemēram, likums “Par grāmatvedību” nosaka pienākumu glabāt informāciju par darījumiem piecus gadus. Ievērojot minēto, Pārzinis ievēro normatīvajos aktos noteiktos termiņus.

Savukārt, sniedzot pakalpojumus un pārdodot preces, informācija tiks glabāta visu pakalpojuma sniegšanas un preces pārdošanas laiku, ievērojot noilgumu prasījumiem, kas piemērojams attiecīgajām tiesiskajām attiecībām (piemēram, 3 gadi komercdarījumiem, jo viena no darījuma pusēm ir komersants).
Pēc glabāšanas termiņa beigām, personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti, ja vien netiks saņemtas pretenzijas par savstarpējo sadarbību.

Šādā gadījumā Pārzinis, balstoties uz savu leģitīmo interesi, var saglabāt visu informāciju pilnībā vai daļēji līdz pretenziju galējam atrisinājumam ( tas ir, Civillikumā noteiktais desmit gadu noilguma termiņš vai tiesas nolēmuma spēkā stāšanās diena).

6.1.4. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, atbilstoši to darba pienākumos noteiktajam apjomam un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.
Personas dati var tikt nodoti Pārziņa apstrādātājiem, tādiem kā preces piegādātājiem, parādu piedziņas, juridisko pakalpojumu sniedzējiem, franšīzes ņēmējiem, finanšu konsultantiem, audita pakalpojumu sniedzējiem un citiem konsultantiem, saskaņā ar starp pusēm noslēgta līguma noteikumiem. 
Personas dati var tikt nodoti Pārziņa saistītajiem uzņēmumiem (meitas sabiedrībām), ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. 
Personas dati var tikt nodoti tiesībsargājošajām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju (piemēram, Valsts ieņēmumu dienestam par Jums kā par darījuma partneri, Lauku atbalsta dienestam u.c.).
Pārziņa likumīgo interešu aizsardzībai personas dati var tikt nodoti vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses. Piemēram gadījumos, kad par Pārziņa pārdoto naftas produktu kvalitāti ir strīds un pārbaude tiek veikta neatkarīgā laboratorija – var tikt nodoti dati par konkrētajā strīdā iesaistīto klientu.

Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.
    Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par apstrādātajiem personas datiem šādos gadījumos: 

 1. iesībsargājošajām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju.
 2. Ja trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, garantijas, apdrošināšanas līguma gadījumā; Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai, juridiskās palīdzības sniegšanas nodrošināšanai).
 3. Saskaņā ar Datu subjekta skaidru un nepārprotamu pieprasījumu.
 4. Pārziņa likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi Pārziņa likumīgās intereses.

6.2. Ienākošās un izejošās komunikācijas (e-pasta, pasta vēstules) saglabāšana un uzskaite, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi, uz Pārzini attiecināmu pienākumu izpildi un Pārziņa leģitīmo interešu nodrošināšanu.

6.2.1. Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Sazinoties ar Pārzini vai iesniedzot sūdzību vai ierosinājumu, izmantojot Pārziņa norādīto kontaktinformāciju (piemēram, tālruni, e-pastu, pastu, u.tml.), tiks saglabāta rakstveida informācija, kas saistīta ar konkrēto dokumentu un tajā atspoguļoto informāciju, kā arī komunikācijas saturs, laiks un informācija par izmantoto komunikācijas rīku. Gadījumā, ja Jūs izteiksiet pretenzijas par līguma saistību izpildi, tad Pārzinim būs nepieciešams identificēt sūdzības iesniedzēju jeb personu, kurai nepieciešams sagatavot atbildi.

Šajā gadījumā, lai sasniegtu mērķi Pārzinis var apstrādāt personas datu apjomu, kas ietver gan Datu subjekta vārdu un uzvārdu, gan personas kodu, gan kontaktinformāciju, gan informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem/pirkumiem, personas tiešsaistes identifikācijas datus, tajā skaitā informāciju, kas saistīta ar pakalpojumu/pirkumu izmantošanas vēsturi (sistēmas auditācijas pierakstu analīze, maksājumu disciplīna (apmaksas veids un termiņi, kavētie maksājumi), kredītvēsture, informācija par Jūsu parādsaistībām pieejamajos parādnieku/debitoru reģistros utt.) un citu informāciju saistībā ar līgumu.

Šāda informācija tiek fiksēta dokumentācijā un saglabāta Pārziņa datu apstrādes sistēmās.

Pārzinim ir pienākums un tiesības apstrādāt Datu subjekta identificējošo informāciju un informāciju, kas apliecina personas identitāti un pārstāvības tiesības (ja persona pārstāv citu personu) līgumattiecībās.

6.2.2. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Informācijas saglabāšana par komunikācijas faktu un saturu tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu - apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm.

Gadījumos, kad Jūs esat iesniedzis dokumentu, kurā ietverts lūgums, sūdzība, priekšlikums vai jautājums, no kura izriet Pārziņa pienākums izskatīt Jūsu iesniegumu, datu apstrādes tiesiskais pamats ir šis tiesiskais pienākums (piemēram, Patērētāju tiesību aizsardzības normatīvo aktu prasību izpilde vai Regulas izpilde, kā arī, citi normatīvie akti, kuri reglamentē iesniegumā (priekšlikumā, sūdzībā) minētā jautājuma risināšanu), atbilstoši Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktam - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.

Savukārt, Pārziņa un trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai (piemēram, lai izmeklētu gadījumus, kad ir saņemtas sūdzības par pakalpojuma sniegšanas kvalitāti kā arī, lai nodrošinātos ar pierādījumiem pret iespējamām pretenzijām) datu apstrādes tiesiskais pamats ir Pārziņa leģitīmās intereses.

Tāpat, korespondences uzskaite tiek veikta, lai sistematizētu Pārziņa komercdarbību un sasniegtu komercdarbības mērķus - informētu par pakalpojumu klāstu, preču iegādes nosacījumiem utml.

6.2.3. Kāds ir personas datu apstrādes laika posms? 

Mērķa sasniegšanai Pārzinis informāciju glabās ne ilgāk kā piecus gadus, ja vien attiecīgo informāciju nevajadzēs izmantot, lai nodrošinātu Pārziņa tiesisko interešu nodrošināšanu ilgāku laiku (piemēram, strīdus gadījumā - pierādījumu saglabāšanai). Šādā gadījumā informācija tiks glabāta tik ilgi, kamēr pastāvēs Pārziņa vai trešās personas tiesiskās intereses.
Gadījumā, ja saistībā ar saņemto korespondenci ir veikti precizējumi grāmatvedības uzskaites sistēmā, tad attiecīgā informācija tiek glabāta atbilstoši grāmatvedības uzskaiti regulējošajiem normatīvajiem aktiem, tas ir, 5 gadus.
Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

6.2.4. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, atbilstoši to darba pienākumos noteiktajam apjomam un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzēji, tiesībsargājošās, kontrolējošās, pārraugošās un uzraugošās institūcijas.
Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.

 

6.3. Personas datu apstrāde korporatīvās informācijas atspoguļošanai masu saziņas līdzekļos, Pārziņa administrētajā tīmekļa vietnē un sociālajos tīklos ar mērķi popularizēt un veicināt zīmola “VIRŠI” atpazīstamību.

6.3.1. Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Pārziņa informatīvie materiāli, notikumi, ziņas, personu fotogrāfijas, video un audio ieraksti, Pārziņa organizētie pasākumi un informācija par  Pārziņa dalību sadarbības partneru organizētajos pasākumos var tikt ievietoti dažādos masu saziņas līdzekļos, Pārziņa tīmekļa vietnē www.virsi.lv, Pārziņa sociālo tīklu platformās (piemēram, facebook.com, instagram.com, youtube.com), kā arī saglabāti Pārziņa arhīvā ar mērķi popularizēt Pārziņa zīmola atpazīstamību.    Atsevišķos gadījumos šie materiāli var saturēt arī Pārziņa organizēto pasākumu apmeklētāju personas datus - fotogrāfijas, videomateriālus, audio materiālus, notikumu aprakstus, intervijas laikā sniegto informāciju un datus u.tml. 

6.3.2. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu - apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm. Tas nozīmē, ka Pārzinim ir leģitīma interese atspoguļot tā organizētos pasākumus vai pasākumus, kuros tas piedalās, masu plašsaziņas līdzekļos un Pārziņa tīmekļa vietnē: www.virsi.lv un sociālo tīklu platformās (piemēram, facebook.com, instagram.com, youtube.com), tādējādi nodrošinot Pārziņa zīmola “VIRŠI” atpazīstamību. 

Pārzinis, izvēloties kādu informāciju publicēt masu plašsaziņas līdzekļos, Pārziņa tīmekļa vietnē un sociālo tīklu platformās, vienmēr cenšas nodrošināt, lai netiek aizskartas Jūsu kā Datu subjekta tiesības un brīvības. Pārzinis respektē personas tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību. Pārzinis apzinās, ka  tam nav zināmi visi fakti un apstākļi par minēto darbību iespējamo ietekmi, tāpēc lai nodrošinātu godprātīgu datu apstrādi, jebkurai personai ir iespēja sazināties ar Pārzini un tiesības iebilst pret viņa personas datu atspoguļošanu Pārziņa  tīmekļa vietnē vai minēto sociālo tīklu platformās. Šādā gadījumā Pārzinis ir jāinformē par to uz šajā Paziņojumā norādīto e-pasta adresi.

6.3.3. Kāds ir personas datu apstrādes laika posms?

Personas dati tiek glabāti līdz mērķa sasniegšanai, tas ir,  kamēr informācija, kura publiskota nolūkā veicināt Pārziņa atpazīstamību, ir aktuāla, izņemot informāciju, kura tiek glabāta Pārziņa arhīvā pastāvīgi. Pārzinis veic publiskotās informācijas periodisku pārskatīšanu, lai nodrošinātu, ka informācija, kas nesasniedz personas datu apstrādes mērķi tiktu regulāri dzēsta, izņemot arhīva vajadzībām veikto datu apstrādi. 

6.3.4. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, attiecīgo plašsaziņas līdzekļu, Pārziņa tīmekļa vietnes www.virsi.lv un/vai sociālo tīklu platformu (piemēram, facebook.com, instagram.com, youtube.com) lietotāji, apstrādātāji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas.  Dati var tikt nodoti arī, lai veiktu      Pārziņa un trešās personas starpā noslēgta līguma izpildi (piemēram, pakalpojumu sniedzējam, lai veiktu foto un/vai video, audio, producēšanas darbus, tīmekļa vietnes administrēšanas darbus, zīmola atpazīstamības veicināšanas darbus utt.).
Pārzinis informē, ka nolūkā sasniegt datu apstrādes mērķi, personas dati tiek apstrādāti elektroniskajā vidē Pārziņa administrētajās sociālo tīklu platformās (facebook.com, instagram.com, youtube.com, u.tml.) un tā izvēlētie apstrādātāji (facebook.com, instagram.com, youtube.com, u.tml.) ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, tāpēc Pārzinis aicina iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām (piemēram, facebook.com privātuma politiku: https://www.facebook.com/privacy/explanation, instagram.com privātuma politiku: https://help.instagram.com/519522125107875), vai vērsties pie Pārziņa ar lūgumu sniegt papildus informāciju par sadarbības nosacījumiem.
Tāpat, Pārzinis, lai izpildītu godprātīgas datu apstrādes principu, paskaidro, ka, ievērojot apstākli, ka minētās datu apstrādes mērķis ir publiskot informāciju par Pārziņa pasākumiem, tad iegūtie materiāli būs publiski pieejami un jebkura trešā persona varēs tiem piekļūt.

 

6.4. Personas datu apstrāde noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai (AML)

6.4.1. Kādus personas datus apstrādā Pārzinis?

Ar mērķi novērst noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un ar terorisma un proliferācijas finansēšanu saistītas darbības, Pārzinis apstrādā Jūsu personas datus, piemēram, vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, komercdarbības veikšanas vietu, Jūsu kā kontaktpersonas datus (tālruņa nr., e-pasta adrese), informāciju par Jūsu saimnieciskās darbības būtiskajiem apstākļiem (piemēram, par finanšu līdzekļu izcelsmes avotiem un to pamatojošiem dokumentiem), patiesā labuma guvēju datus. Pārzinis var arī saglabāt informāciju par Jums kā patiesā labuma guvēju, kā arī citiem apstākļiem, kuri Pārzinim ir būtiski, lai pārliecinātos par to, ka Jūsu vai uzņēmuma, kurā Jūs esat patiesā labuma guvējs, naudas vai citu līdzekļu izcelsme ir legāla. Pārzinis, uzsākot darījuma attiecības ar Jums vai Jūsu uzņēmumu, kurā Jūs esat patiesā labuma guvējs, vai gan Jūs pārstāvat uzņēmumu, un darījumu laikā veic darījumu uzraudzību, tai skaitā pārbaudes, kas apstiprina, ka darījuma attiecību laikā slēgtie darījumi tiek veikti saskaņā ar likuma subjekta rīcībā esošo informāciju par Jums kā klientu, Jūsu saimniecisko darbību, risku profilu un līdzekļu izcelsmi. Atteikšanās sniegt šeit minēto informāciju būs par pamatu atteikties veikt darījumus ar Jums kā klientu vai uzņēmumu, kuru Jūs pārstāvat vai esat atzīstams par patiesā labuma guvēju.

 

 6.4.2. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

    Personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 6. panta 1.punkta c) apakšpunktu - apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu, jo Pārziņa pienākums ir iegūt informāciju par saviem klientiem, veikt klientu darījumu uzraudzību un, nepieciešamības gadījumā Pārziņa rīcībā esošo informāciju un dokumentus par katru aizdomīgu darījumu sniegt Finanšu izlūkošanas dienestam un Valsts ieņēmumu dienestam. Minētais izriet no Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 3.1 panta noteikumiem.

Pārzinim ir pienākums ziņot Valsts ieņēmumu dienestam par Latvijas Republikas rezidentu veiktajiem aizdomīgajiem darījumiem nodokļu jomā kā to nosaka likums “Par nodokļiem un nodevām”.
Šādu apstrādi Pārzinis veic balstoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu - apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, t.i. Pārzinim ir leģitīma interese  veikt personas datu apstrādi, lai sasniegtu normatīvajos aktos noteikto mērķi un nodrošinātos, ka Pārzinis veic darījumus tikai ar sadarbības partneriem par kuru līdzekļu izcelsmi nav šaubu.

6.4.3. Kāds ir personas datu apstrādes laika posms ?

Jūsu kā klienta vai klienta pārstāvja (patiesā labuma guvēja) izpētes gaitā iegūtos dokumentus un informāciju Pārzinis uzglabās, regulāri izvērtēs un aktualizēs atbilstoši piemītošajiem riskiem, bet ne retāk kā reizi piecos gados. Minēto nosaka Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 11.1 panta pirmās daļas 5. apakšpunkts, un 37.panta otrā daļa, kurā noteikts, ka piecus gadus pēc darījuma attiecību izbeigšanas vai gadījuma rakstura darījuma veikšanas Pārzinis glabā:

 1. visu klienta izpētes gaitā iegūto informāciju, tai skaitā informāciju par klienta iekšzemes un starptautiskajiem darījumiem, iekšzemes un starptautiskajiem gadījuma rakstura darījumiem un šādiem kontiem, klienta identifikācijas datus apliecinošu dokumentu kopijas, klientu izpētes rezultātus un veikto analīžu rezultātus par klientu, klienta darījumu uzraudzības laikā iegūto informāciju par klienta darījumiem un darījumu mērķiem, kā arī pieejamo informāciju, kas iegūta, izmantojot elektroniskos identifikācijas līdzekļus, sertifikācijas pakalpojumus Elektronisko dokumentu likuma 1. panta 10. punkta izpratnē atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija regulai (ES) Nr. 910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ direktīvu 1999/93/EK vai citus tehnoloģiskos risinājumus Ministru kabineta noteiktajā apjomā un kārtībā;
 2. informāciju par visiem klienta veiktajiem maksājumiem;
 3. saraksti ar klientu, tai skaitā elektronisko saraksti.

Pēc minētā dokumentu un informācijas glabāšanas termiņa beigām Pārzinis iznīcina tā rīcībā esošos dokumentus un informāciju par personu.

6.4.4. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Personas datu saņēmēji var būt Pārziņa pilnvaroti darbinieki, atbilstoši to darba pienākumos noteiktajam apjomam, kā arī juridisko pakalpojumu sniedzēji, tiesībsargājošās un uzraugošās institūcijas likumā noteikto funkciju veikšanai.
Personas datus nav paredzēts nodot saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīm.
Pārzinis var iesniegt Jūsu personas datus: 

 1. uzraudzības un kontroles institūcijām, tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts (piemēram, Finanšu izlūkošanas dienestam, Valsts ieņēmumu dienestam un Patērētāju tiesību aizsardzības centram, u.tml.) iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem un attiecīgajām iestādēm ir tiesības uz pieprasīto informāciju;
 2. ja attiecīgajai trešajai personai personas dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram, Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai, juridiskās palīdzības sniegšanas nodrošināšanai);
 3. likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi  Pārziņa likumīgās intereses.

Pārzinis Datu subjektam nesniedz informāciju par Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma ietvaros veikto personas datu apstrādi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā, izņemot publiski pieejamos datus.

 

6.5. Personas datu apstrāde, lai administrētu iekšējās informācijas turētāju un ar pārvaldītāju un ar pārvaldītājiem cieši saistītu personu sarakstus.

6.5.1. Kādus  datus apstrādā Pārzinis?

Nolūkā nodrošināt prasību izpildi, kuras izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (turpmāk - tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un, kuras izriet no  uz tās balstītiem tiesību aktiem, Pārzinim ir nepieciešams veidot iekšējās informācijas turētāju sarakstu, kā arī pārvaldītāju un ar to cieši saistīto personu sarakstus. Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas izpratnē par iekšējās informācijas turētāju ir uzskatāma persona, kura ir Pārziņa administratīvās, pārvaldības vai uzraudzības struktūras loceklis, Pārziņa dalībnieks, tai ir piekļuve iekšējai informācijai, ja tā izpilda darba, profesionālos vai dienesta pienākumus. Jebkurā gadījumā par iekšējās informācijas turētāju var atzīt ikvienu  personu, kuras rīcībā ir nonākusi Pārziņa iekšēja informācija (ja tā konkrētajā situācijā zināja, vai tai bija jāzina šis fakts). 
Savukārt, par personu, kas veic pārvaldības pienākumus ir atzīstama tāda persona, kas ir Pārziņa administratīvās, pārvaldības un uzraudzības struktūras loceklis vai cits augstākā līmeņa vadītājs, kam regulāri pieejama iekšējā informācija, kura tieši vai netieši ir saistīta ar Pārzini, un kas ir tiesīgs pieņemt pārvaldības lēmumus, kuri ietekmē Pārziņa turpmāko attīstību un darījumu noslēgšanas perspektīvas.  Tāpat saskaņā ar tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulu, personai, kas veic pārvaldības pienākumus, cieši saistītā persona ir tāda persona, kas ir pārvaldības pienākumu veicēja laulātais vai laulātajam līdzvērtīgs partneris, saskaņā ar Latvijas likumiem, apgādājams bērns, saskaņā ar Latvijas likumiem, cits radinieks, ar kuru vismaz vienu gadu ir bijusi kopēja saimniecība, kā arī jebkura cita juridiska persona, kura ir tiešā vai netiešā šādas personas pakļautībā, vai kura ir izveidota par labu šādai personai, vai kuras ekonomiskās intereses lielā mērā ir līdzvērtīgas šādas personas interesēm.
Lai izpildītu tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulā minētos pienākumus un, ja Jūs esat atzīstams par iekšējās informācijas turētāju vai cieši saistītu personu, Pārzinis ievāks un uzturēs sarakstu ar šādu informāciju: Jūsu vārds, uzvārds, dzimšanas datums, personas kods, informāciju par uzvārdu dzimšanas brīdī, kontaktinformācija, informācija par to kāpēc Jūs esat iekļauts kādā no sarakstiem, informāciju par Jūsu ziņotajiem darījumiem, ja Jūs esat, piemēram, cieši saistītā persona informācija par laiku un datumu, kad Jūs esat iekļauts sarakstā vai kad dzēsts.
6.5.2. Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Regulas 6.panta 1.punkta c) apakšpunktu, lai nodrošinātu prasību izpildi, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī mūsu leģitīmās intereses, balstoties uz Regulas 6.panta 1.punkta f) apakšpunktu, proti, lai nodrošinātos ar pierādījumiem, ka ir izpildītas tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas prasības,  kā arī, situācijā, ja Jūs neievērojat vai ir pamatotas aizdomas, ka Jūs neesat ievērojis pienākumus, kas izvirzītas Jums kā iekšējās informācijas turētājam, personai, kas pilda pārvaldības pienākumus vai ar šādu personu cieši saistītai personai - attiecīgā informācija var tikt izmantota, lai pierādītu pārkāpuma faktu.

6.5.3. Kāds ir personas datu apstrādes laika posms? 

Mērķa sasniegšanai Pārzinis informāciju glabās saskaņā ar tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas 18.panta 5.punkta nosacījumiem, proti,  informācijas turētāju saraksts tiks glabāts vismaz piecus gadus pēc tā sagatavošanas vai atjaunināšanas. Tāds pats nosacījums, balstoties uz Pārziņa leģitīmajām interesēm, tiks attiecināts arī uz cieši saistīto personu sarakstiem un ziņojumiem, kas tiks saņemti.

Minētais piecu gadu termiņš var tikt pagarināts, ja attiecīgo informāciju vajadzēs izmantot, lai nodrošinātu Pārziņa tiesiskās intereses  ilgāku laiku (piemēram, strīdus gadījumā - pierādījumu saglabāšanai).

Šādā gadījumā informācija tiks glabāta tik ilgi, kamēr pastāvēs Pārziņa vai trešās personas tiesiskās intereses, proti, līdz galējam strīdus jautājuma noregulējumam un noilguma termiņa beigām. Pēc glabāšanas laikposma beigām, personas dati tiek neatgriezeniski dzēsti.

6.5.4. Kurš piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Jūsu personas datus saņems kompetentās iestādes, kas veic izmeklēšanu, un kurām ir nepieciešams ātri analizēt  gan iekšējās informācijas turētāju rīcību tirdzniecībā, gan konstatēt saiknes starp sarakstos iekļautajām personām un aizdomīgos tirdzniecības darījumos iesaistītām personām un to, kādi kontakti starp šīm personām ir pastāvējušas noteiktos brīžos. Tāpat, Pārzinis nodrošinās, ka Jūsu personas datus saņems tikai pilnvaroti darbinieki un pakalpojuma sniedzēji, un, ja nepieciešams, lai iesniegtu tos tiesībsargājošās un kontrolējošās institūcijās, piemēram, Valsts policijai, prokuratūrai, tiesai.
Pārzinis neplāno personas datus nodot saņēmējiem ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm.
Pārzinis, visticamākais nodos informāciju kompetentajai iestādei, kas savukārt, tālāk šo informāciju var nodot Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei, kur šīs iestādes ir atzīstamas par atsevišķiem pārziņiem.
 

7. Datu subjekta tiesības attiecībā uz personas datu apstrādi

7.1. Kā tiks informēts Datu subjekts par viņa personas datu apstrādi?

Datu subjekts par šajā Politikā norādītajām personas datu apstrādēm tiek informēts, izmantojot daudzlīmeņu pieeju, kurā ietilpst tādas metodes kā šī Paziņojuma vai tā daļas izvietošana Pārziņa tīmekļa vietnē www.virsi.lv, kā arī atsevišķos gadījumos informācija tiks sniegta paziņojumu vai citā veidā.

 

7.2. Tiesības piekļūt personas datiem un labot tos.

7.2.1. Saskaņā ar Regulas noteikumiem Datu subjektam ir tiesības pieprasīt piekļuvi Pārziņa rīcībā esošajiem Datu subjekta personas datiem un saņemt informāciju par to:

 • kādi personas dati par viņu ir Pārziņa rīcībā;
 • kādiem nolūkiem Pārzinis apstrādā šos personas datus;
 • personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Pārzinim šādu informāciju sniegt);
 • informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai. 

7.2.2. Ja Datu subjekts uzskata, ka Pārziņa rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.
7.2.3. Datu subjektam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu “tiesības tikt aizmirstam"). 
7.2.4. Pārzinis informē, ka Datu subjekta personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama šādos gadījumos:

 • lai Pārzinis aizsargātu Datu subjekta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību; 
 • lai Pārzinis vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses;
 • datu apstrāde nepieciešama saskaņā ar Pārzinim saistošiem normatīvajiem aktiem.

7.2.5. Datu subjektam ir tiesības prasīt, lai Pārzinis ierobežotu Datu subjekta personas datu apstrādi, ja pastāv kāds no šādiem apstākļiem:

 • Datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Pārzinis pārbauda personas datu precizitāti; 
 • apstrāde ir nelikumīga un Datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu; 
 • Pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
 • Datu subjekts ir iebildis pret apstrādi – uz laiku, kamēr tiek  pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Datu subjekta leģitīmajiem iemesliem.

7.2.6. Ja Datu subjekta personas datu apstrāde ir ierobežota saskaņā ar 6.5.punktu, tad šādus personas datus apstrādā tikai ar Datu subjekta piekrišanu (izņemot glabāšanu) vai tādēļ, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai, lai aizsargātu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesības, vai svarīgas sabiedrības intereses.
7.2.7. Pirms Datu subjekta personas datu apstrādes ierobežojuma atcelšanas Pārzinis informē Datu subjektu.
7.2.8. Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja tas uzskata, ka Pārzinis viņa personas datus ir apstrādājis prettiesiski. Pārzinis aicina vispirms vērsties pie tā, rakstot uz e-pasta adresi: datuaizsardziba@virsi.lv, lai operatīvi rastu situācijas risinājumu, ja Datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas.

 

7.3. Tiesības atsaukt piekrišanu.

Ja Pārzinis veic personas datu apstrādi, pamatojoties uz Datu subjekta piekrišanu, tad Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī piekrišanu atsaukt, nosūtot atsaukumu Paziņojuma 2. punktā norādītajā kārtībā.

Pārzinis pēc atsaukuma saņemšanas Datu subjekta datus nolūkam, attiecībā uz kuru saņemts piekrišanas atsaukums, turpmāk neapstrādās.

Tāpat, lai nodrošinātu godprātīgu apstrādi no Pārziņa puses, Pārzinis, ievērojot tehnoloģiskās iespējas, katrā reizē, sazinoties ar Jums, piedāvās papildus iespēju atteikties no turpmākas informācijas saņemšanas.


8. Datu subjekta iesniegumu, pieprasījumu un sūdzību pieņemšana un izskatīšana

8.1. Ja Datu subjektam ir kādi jautājumi, pieprasījumi, iebildumi vai sūdzības saistībā ar Pārziņa veikto personas datu apstrādi, Datu subjekts var iesniegt Pārzinim pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu  izmantojot šādus saziņas kanālus:
8.1.1. personīgi identificējot sevi un uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti, u.tml.) iesniegt rakstveida iesniegumu, pieprasījumu vai sūdzību Pārzinim Paziņojuma 2.nodaļā norādītajā kontaktinformācijas adresē;
8.1.2. nosūtot iesniegumu, pieprasījumu vai sūdzību pa pastu uz Pārziņa šajā Paziņojumā norādīto kontaktinformācijas adresi. Atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādejādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņemt šo sūtījumu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt Datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu;
8.1.3. nosūtot iesniegumu, pieprasījumu vai sūdzību elektroniski uz e-pasta adresi: datuaizsardziba@virsi.lv, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Šajā gadījumā, tiek prezumēts, ka Datu subjekts ir sevi identificējis ar pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā tiesības šaubu gadījumā pieprasīt Datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu. Elektroniski noformēti Datu subjekta iesniegumi nosūtāmi uz e-pasta adresi: datuaizsardziba@virsi.lv;
8.1.4. Citos gadījumos, kad Pārzinim nerodas šaubas par Datu subjekta identitāti, saskaņojot informācijas izsniegšanas kārtību.
Pārzinis izskatīs Datu subjekta iesniegumu, pieprasījumu vai sūdzību un atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādejādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņemt šo sūtījumu. Vienlaicīgi, Pārzinis saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt Datu subjektam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu. 


8.2. Datu subjektam ir pienākums, cik vien iespējams, savā pieprasījumā precizēt laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt tā pieprasījumu.


8.3. Pēc rakstveida Datu subjekta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Pārzinis:
8.3.1. pārliecinās par personas identitāti;
8.3.2. izvērtē pieprasījumu un rīkojas šādi:

 • ja Pārzinis var nodrošināt pieprasījuma izpildi, tad pēc iespējas īsākā laikā izpilda to un Datu subjekts kā pieprasījuma iesniedzējs var saņemt pieprasījumā minēto informāciju vai datu kopiju;
 • ja Pārzinim ir nepieciešama papildus informācija, lai identificētu Datu subjektu, kurš pieprasa informāciju, vai izpildītu pieprasījumu, tad Pārzinis var lūgt Datu subjektam sniegt papildus informāciju (piemēram, konkrēts datums vai laiks, pakalpojumu izmantošana, kartes dati, pirkuma dati, u.tml., kuros Datu subjekts ir identificējams);
 • ja informācija ir dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju nav Datu subjekts vai persona nav identificējama, tad pieprasījums var tikt noraidīts saskaņā ar šo Paziņojumu un/vai normatīvajiem aktiem;
 • gadījumā, ja Pārzinis būs saņēmis pieprasījumu, bet Datu subjekts nebūs atstājis savu kontaktinformāciju, lai Pārzinis varētu sazināties pieprasījuma izskatīšanas laikā un informēt par Pieprasījuma izskatīšanas rezultātu, tad Pārzinis apņemas mēneša laikā sagatavot rakstveida atbildi, kas būs pieejama Pārziņa kontaktinformācijas norādītajā adresē. Minētā vēstule tiks glabāta un būs saņemama Datu subjektam Pārziņa birojā ne ilgāk kā divus mēnešus no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

 

9.  Kādus pasākumus pārzinis pielieto, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību?

9.1. Pārzinis regulāri pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis izmanto atbilstošas tehniskās un organizatoriskās sistēmas (piemēram, ikvienam darbiniekam ir piešķirtas individuālas pieejas tiesības informācijai, individuāli nosakot piekļuves tiesību apjomu).

9.2.  Pārzinis rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Pārziņa vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus. Pārzinis izvērtē vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) nodrošina atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Pārziņa deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. 
9.3. Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas var radīt augstu risku Datu subjekta tiesībām un brīvībām, Pārzinis paziņos par to Datu subjektam, izmantojot tam pieejamo kontaktinformāciju (ja tas būs iespējams), vai arī informācija tiks publiskota Pārziņa tīmekļa vietnē www.virsi.lv vai Pārziņa administrētajos sociālajos tīklos, vai, citā veidā (piemēram, izmantojot plašsaziņas līdzekļus). 

 

10. Nobeiguma noteikumi

10.1. Šis Paziņojums periodiski tiks pārskatīts un aktualizēts. Paziņojuma aktuālā redakcija stājas spēkā tajā norādītajā datumā. Paziņojuma aktuālā redakcija tiek izvietota tīmekļa vietnē www.virsi.lv, kā arī būs pieejama Pārziņa komercdarbības veikšanas vietās.
10.2. Šis Privātuma paziņojums stājas spēkā 2021.gada 9.novembrī.